സാക്ഷിയായവര്‍...

blog counter

Monday, 24 August, 2009

മാന്യതതാക്കോല്‍പ്പഴുത്
ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ഒളികണ്ണുകള്‍,
കൊതിനുണയുന്ന ചെന്നായ-
തിരയുന്നതെന്താണ് ?
നടന്നലഞ്ഞു ചെളിപുരണ്ട
നഗ്നമായ കണങ്കാല്‍,
വിശന്നൊട്ടിയവയറിലെ -
കറുത്ത മറുക്‌,
കുഞ്ഞിനു മുലകൊടുക്കുന്ന -
പൊള്ളുന്ന നെഞ്ച് ,
രാത്രിഞ്ചരന്‍മാരുടെ പീഡയില്‍-
വിളറിപ്പൊട്ടിയ ചുണ്ടുകള്‍ ,
മാന്യതയുടെ കുപ്പായക്കൂട്ടിനുള്ളില്‍ നിന്ന്
പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്
സദാചാരത്തെപ്പറ്റി
ക്ലാസെടുത്തതിയാളാണ്.

1 comment:

ഉറുമ്പ്‌ /ANT said...

കത്തുന്ന വരികൾ.
നന്ദി ഈ പങ്കുവയ്ക്കലിന്.