സാക്ഷിയായവര്‍...

blog counter

Saturday, 18 July, 2009

റിയാലിറ്റിഷോനിലവിളിയുടെ നേര്‍ത്ത സംഗീതം
ഒഴുകിയെത്തുന്ന ശീതീകരിച്ച ഹാളില്‍
'റിയാലിറ്റിഷോ'യുടെ പരിശീലനം.
ഇല്ലാത്ത കാറ്റിന്റെ ഒഴുക്കിനെതിരെ
നടന്നുകേറാന്‍ പരിശീലിക്കുമ്പോള്‍
അകലെ, ദൃശ്യാതിര്‍ത്തിക്കുമപ്പുറത്ത്,
മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പുതപ്പിനുള്ളില്‍
അഗാധനീലിമയിലേക്ക് -
വലനീട്ടിയെറിഞ്ഞു കാത്തിരിക്കുന്നവര്‍,

ഈ റിയാലിറ്റിഷോവില്‍
ആരാണ് വിജയിയാവുക ?

അടുത്ത തവണയും എനിക്ക് മികച്ച
നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാന്‍
നിന്റെ കീശയില്‍ ശേഷിക്കുന്ന
ഓട്ടക്കാലണയ്ക്ക്‌ എനിക്കൊരു എസ്.എം.എസ്

No comments: