സാക്ഷിയായവര്‍...

blog counter

Sunday, 26 July, 2009

രണ്ടു(പഴയ)ഇണക്കുരുവികള്‍ഒന്ന്
കടക്കണ്ണാല്‍ നോട്ടമിട്ടും,മനസ്സില്‍ ഗൂഡതയൊളിച്ചും,
ചുണ്ടുകള്‍ മന്ദം നനച്ചും,മല്ലാക്ഷീമണി നമ്രമുഖിയാള്‍
വിരല്‍ തുംബാല്‍ ചിത്രം വരച്ചും,കാമുകന്റെ
വദനം മനസ്സില്‍ കുറിച്ചിട്ടന്‍പോടുമേവീടിനേന്‍

രണ്ട്‌

മോഹത്താല്‍ പ്രിയയോടോരം ചാരിയീരുന്നു-
മൃദുലം കൈയില്‍ത്തലോടിയും,ഭോഗാനന്ദ
കുതുകനായ്‌ കണ്ണില്‍ നോക്കീട്ടേരെ ഫലിതം

മൊഴിഞ്ഞും,അങ്ങിങ്ങുമണ്ടിനടക്കുമിവനൊരു ശുംഭന്‍ ദൃഡം

No comments: